TUTELA_lat.ochran(c)a

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb

17.9.2015 17.11.2015

Aktuálna výstava Mestského múzea v Pezinku predstavuje a približuje jeden z najmladších odborov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydry v Bratislave - odbor konzervátorstva reštaurátorstva drevorezieb. Jeho vznik bol podmienený spoločenskou potrebou stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov a konzervátorov pre obnovu a reštaurovanie umelecko-historických diel našej minulosti. Odbor sa zameriava na reštaurátorské a konzervátorské činnosti pri ochrane pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku, hodín a množstva predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí a galérií. V rámci štúdia študenti absolvujú výtvarnú prípravu, kreslenie a modelovanie, drevorezbu a reštaurátorskú prax. Súčasťou výuky je aj teoretické vzdelanie v oblasti dejín umenia, ikonografie, metodiky pamiatkovej starostlivosti a reštaurátorskej technológie. Oddelenie konzervátorstva a reštaurátorstva veľmi úzko spolupracuje s Mestským múzeom a Slovenskou národnou galériou v Bratislave. Tieto inštitúcie poskytujú konkrétne umelecké diela, na ktorých sa v rámci odbornej práce aplikujú všetky metodické a technologické postupy, tak dôležité na osvojenie si náročných reštaurátorských techník. Počas existencie odboru ŠÚV Josefa Vydru vychovala celý rad stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov. Absolventi zúročujú svoje vedomosti a praktické zručnosti v múzeách a galériách na celom Slovensku. Nachádzajú uplatnenie aj v reštaurátorských kolektívoch, v rámci ktorých sa zúčastňujú na záchrane a zachovaní nášho kultúrneho dedičstva.

 

  • TUTELA_lat.ochran(c)a
  • TUTELA_lat.ochran(c)a