Publikácie

Za publikačnou činnosťou múzea sú hodiny strávené pri výskumoch, štúdiu a spracovaní archívneho materiálu, literatúry, výskumných správ, starých tlačovín. Zhromažďovanie informácií, konfrontácia doterajších vedomostí s novými faktami, s novými pohľadmi, zdieľanie získaných poznatkov s odbornou i laickou verejnosťou v textovej podobe je tiež súčasťou múzejnej práce.


V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

Gahér, Daniel - Gahérová, Helena

2021

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka viac ako tristo rokov zastávali v Uhorsku významné dvorské a krajinské úrady. Z najvýznamnejších dvorských postov neobsadili iba úrad palatína. Boli krajinskými sudcami, kráľovskými taverníkmi, pohárnikmi, stolníkmi, strážcami kráľovskej koruny, sedmohradskými vojvodami, dalmátsko‑chorvátskymi bánmi a županmi viacerých stolíc. Politicky aktívni boli aj za hranicami Uhorského kráľovstva. Majetky získavali vernou službou panovníkovi a zásluhami v bojoch proti Mongolom, Osmanom, husitom a ostatným protivníkom Uhorska. Významné postavenie dosiahli aj na poli diplomacie. Dvanásť generácií príslušníkov tohto slávneho rodu sa staralo o prosperitu svojich majetkov, najmä o intenzívne rozvíjanie pestovania viniča. Členovia rodu výrazne inklinovali k donátorskej činnosti a svoju pozornosť neupriamovali len na rozširovanie domínia, zväčšovanie bohatstva a upevňovanie moci. S ich menom dokážeme spojiť výstavbu viacerých hradov, hrádkov a kostolov a zároveň aj ich následné prestavby. Bohato zdobené a dodnes zachované interiéry chrámov či nákladné náhrobné platne poukazujú na neobyčajné bohatstvo a možnosti grófov. To ich spolu s vysokým spoločenským postavením, ktoré dosiahli, zaraďuje k elitám stredovekého Uhorského kráľovstva. Spracovať 350-ročnú históriu šľachtického rodu, ktorý po celý čas svojej existencie zohrával kľúčovú úlohu v uhorských dejinách, nie je v našej historiografii bežný počin. Kniha nemapuje len minulosť rodu, čitateľovi poskytuje širšie dobové reálie, vďaka ktorým sa aj človek neznalý stredovekých dejín, dokáže v téme zorientovať. Neupriamuje pozornosť len na históriu rodu, tá zaberá len polovicu knihy. Ďalšie kapitoly sú venované rodovým sídlam, mestečkám Svätý Jur a Pezinok, vzťahom s vybranými šľachtickými rodmi, či s najvýznamnejším susedom – s mestom Bratislava. Nechýba vinohradníctvo na grófskych majetkoch ani dôkladný pohľad na vývoj ich erbu. Záverečná časť je venovaná hmotným pozostatkom, ktoré dodnes pripomínajú rod, jeho príslušníkov a ich rozmanitú činnosť. Kniha V znamení hviezdy nie je striktne historickou prácou, má výrazný interdisciplinárny presah a podáva mimoriadne plastický obraz doby, vďaka čomu má potenciál osloviť široké spektrum čitateľov.

17,00 €
 • V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka
 • V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka
 • V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka
 • V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka
 • V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka
 • V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka
 • V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka
 • V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka
 • V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka

Nedopovedané príbehy

Markusková, Helena - Pospechová, Petra

2018

Publikácia mapuje minulosť miestnej židovskej komunity, rodín a jednotlivcov, ktorí ju tvorili a ktorú sa podarilo podchytiť v časovom rámci polovice 19. až polovice 20. storočia. Prináša základnú informáciu o pezinskej židovskej komunite a náboženskej obci, ktorá ju reprezentovala dovnútra i navonok. Ponúka pohľad na témy, ktoré hýbali predovšetkým komunitou samotnou. Tie sa týkali výstavby novej synagógy, cintorína či vzdelávania. Druhá časť je zameraná na zmapovanie osudov jednotlivých rodín. Zachytáva príbehy 110 pezinských rodín, ktoré sa od polovice 19. storočia viac či menej zapájali do života nášho mesta a ich aktivity našli odraz v archívnych prameňoch. Suma získaných informácií sa meno od mena líši, niekedy vystačila na pár riadkov, inokedy zaplnila niekoľko strán. Publikácia disponuje podrobným poznámkovým aparátom, odkazujúcim na použitú literatúru, zdroje a archívne pramene a bohatou obrazovou prílohou (tabuľky, fotografie, ukážky korešpondencie a archívne dokumenty). Dôležitou súčasťou knihy je fotodokumentácia zvyškov pezinského židovského cintorína, posledného hmatateľného dôkazu existencie tunajšej náboženskej obce.

15,00 €
 • Nedopovedané príbehy
 • Nedopovedané príbehy
 • Nedopovedané príbehy
 • Nedopovedané príbehy
 • Nedopovedané príbehy
 • Nedopovedané príbehy

Roku pána... Lexikón pezinských dejín

Wittgrúber, Peter - Pospechová, Petra

2013

Chronologicko-výkladový slovník mestských dejín. Publikácia približuje a bližšie objasňuje dôležité dátumy pezinskej minulosti od roku 1208 do roku 1948. Známe i menej známe letopočty zasadzuje do širších historických súvislostí, ozrejmuje pojmy historickej terminológie. Chce byť pomôckou pre rýchle a prehľadné orientovanie sa v miestnych dejinách,

6,00 €
 • Roku pána... Lexikón pezinských dejín
 • Roku pána... Lexikón pezinských dejín
 • Roku pána... Lexikón pezinských dejín

Bránami mesta. Životopis starého domu

Pospechová, Petra - Wittgrúber, Peter

2011

Publikácia venuje pozornosť súkromným objektom pezinského starého mesta. Pomocou daňových súpisov, testamentov a ďalšieho archívneho materiálu vytvára obraz vlastníckych, rodinných, remeselných či obchodných vzťahov a ich zmien od prvej tretiny 18. storočia do prvej tretiny 20. storočia.

VYPREDANÉ
 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu
 • Bránami mesta. Životopis starého domu

Pezinské motívy

Pospechová, Petra - Wittgrúber, Peter

2010

Publikácia zostavená z obrázkov architekta, pamiatkara a historika Alfreda Piffla z čias jeho trojročného pôsobenia v Okresnom stavebnom podniku Pezinok v prvej polovici 60. rokov 20. storočia, V prevažnej miere zachytávajú búranie zadných traktov zástavby Štefánikovej ulice, realizované v súvislosti s výstavbou sídliska Záhradná. Piffl na svojich skicách zachytil miznutie starého Pezinka a zmeny, ktorými mesto prechádzalo. Sprievodcami obrázkov Pezinka a jeho okolia sú texty z piatich pracovných denníkov, ktoré Piffl spisoval od svojho nástupu do OSP Pezinok. Doplnené sú o záznamy zo súkromných denníkov a úvody k uceleným súborom skíc pod názvami Pezinské motívy, Pezinský rampáš a Kvitnúce stromy.

6,00 €
 • Pezinské motívy
 • Pezinské motívy
 • Pezinské motívy
 • Pezinské motívy
 • Pezinské motívy
 • Pezinské motívy